top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Intersped-Mulde Kft., mint adatkezelő tájékoztassa a szerződött partnereit az általa alkalmazott adatkezelési tevékenységéről, illetve információt nyújtson leendő partnerei számára az adatkezelési tevékenységéről.

 

Adatkezelésének alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelkezése személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

Adatkezelő

Mint Adatkezelő gyakorolja a személyes adatok feletti ellenőrzést, határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

 

Adatfeldolgozók

Az Intersped-Mulde Kft. alkalmazásában álló fuvarszervezők és a Pénzügyi munkatárs.

 

Az Intersped-Mulde Kft. szállítmányozási tevékenysége során ügyfél adatokat fogad, tárol, őriz és továbbít.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, esetenként faxszám

 

Cégünk személyes adatot csak meghatározott célból, megbízás teljesítése érdekében kezel. A teljesítést követően az ügyfél adat a levelező- illetve szállítmányozási szoftverünkben megőrzésre kerül a további kapcsolatápolás érdekében. Ugyanúgy megőrizzük a személyes adatokat akkor is, ha az ajánlatkérést követő ajánlatunk nem került elfogadásra. Amennyiben két év alatt sem kapcsolattartásra, sem további megállapodásra nem kerül sor, úgy kérjük partnerünk hozzájárulását adatainak további két évre történő megőrzéséhez.

Cégünk minden munkatársa köteles gondoskodni arról, hogy munkája során jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, valamint arról, hogy az adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy a jogosulatlan személyek számára ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható és megsemmisíthető.

A megbízás teljesítése keretében és azon túl is, őrzött ügyfél személyes adatot harmadik személy vagy cég felé, az érintett megkérdezése nélkül nem továbbítunk.

 

A rendszereinkben lévő adatállomány védelmét Cégünk számára megengedhető legmagasabb szintű technikai megoldásokkal biztosítjuk.

 

Adatvédelmi szabályzatunk részletesen kitér az Intersped-Mulde Kft. által kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljának, jogalapjának, időtartamának, a kezelt adatok és érintettek körének, valamint az adattárolás határidejének és helyének meghatározására.

 

Készek vagyunk arra, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban mindenkor tájékoztassuk az érintetteket, és intézkedést hozzunk az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítése érdekében (hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a hozzájárulás visszavonásához, valamint a jogorvoslathoz való jog).

Ezen jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseink az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározottak és a szabályzat vonatkozó részébe mindenkor biztosítjuk a betekintést.

 

Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

A jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat (beleértve annak bármely kiegészítését is) rendszeres időközönként javíthatjuk, módosíthatjuk és frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban és a jogszabályi követelményekben bekövetkezett változásokat.

 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, illetve, ha a jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bottom of page